amazon tracker wrong. (Tools) | Bandliste.de
15818
Seit 23.09.2011 aktualisiert 26.07.2014
239 Besucher seit 01.03.2021
Rechte: (noch niemand)

wrong.

Gitarren Rock, Melodic Punk
Distortion-Polka

Deutschland 10 Berlin

at69x geklickt

Demosong: link
 

Link zum Bandrofil:

Unsere Band auf
Unsere Band auf <a href="https://bandliste.de/Bands/wrong./15818/" target="_top">
<img src="https://bandliste.de/images/banners/blbutton.png" border="0"></a>


Aktuelle Konzerte als INLINE FRAME einbinden:

<iframe src="https://bandliste.de/iframe.php?op=bandgigs&id=15818&text=black&back=white" width="400" height="auto" align="left" scrolling="auto" frameborder="0"></iframe>

Aktuelle Konzerte per JavaScript als versteckter IFRAME:
(einfachere Konfiguration)
<script type="text/javascript">
op = 'bandgigs'; // Name der Funktion
id = 15818; // Nummer der Band
height = 'auto'; // Höhe des Frames in Pixeln
width = '400'; // Breite des Frames
text = 'black'; // Textfarbe
back = 'white'; // Hintergrundfarbe
</script><script type="text/javascript" src="https://bandliste.de/iframe.js"></script>